Истер арлын энгийн эдийн засаг

Энд Лотка-Волтеррагийн хүн төрөлхтөн нь араатан, харин нөөц бол золиос гэсэн араатан-золиосын загвартай холбоотой дахин сэргээгдэх нөөц болон хүн амын өсөлтийн динамикийн хоорон дахь ерөнхий тэнцвэрийг авч үзэх болно. Энэхүү загвараа Истер арлын хөгжин дээшлэлт, унан буурахтай холбон үзэх болно. Нөөцийн дахин сэргээгдэх байдлыг ихэсгэснээр бид Полинезийн бусад хэсэгт ч жишээг авч үзэж болох юм. Бид өөр хүн амын илүүдэлтэй болон нөөцийн доройтолтой иргэншлийг ч тодорхойлж болно. “Истер арлын энгийн эдийн засаг” -ийг үргэлжлүүлэн унш