HV1 – контрол хэсгийн домайн

Митохондрийн геномын HV1 контрол хэсэг нь гаплогрупп бөгөөд гэмт хэрэг илрүүлэлтэд маш үр дүнтэйгээр хэрэглэгддэг юм. Үүний өөр нэг хувилбар нь HV2 юм. Энэ хоёрыг хамтад нь гипер хувьсагч хэсэг гэдэг (HV нь ‘hyper variable’ гэдгийн товчлол).

ДНХ-ийн жижиг жижиг фрагментүүдийг PCR-р олшруулах

Ингэж нэрлэсний учир нь хүний болон бусад амьтдын популяцид маш олон төрлийн полиморфизм үүсгэсэн байдагтай нь холбоотой. Хүний митохондрийн геномын HV1 хэсэг нь 371 нуклеотидоос тогтоно.

Баруун евроазид митохондрийн ДНХ-ийн гаплогруппууд тархсан байдлын нэг хэсэг