Agaricus blazei-ийн өсгөвөрлөсөн үрт биеэс хавдрын эсрэг үйлчлэлтэй β-глюканыг ялгах

A. blazei нь японд өргөн хэрэглэгддэг эмчилгээний өндөр ач холбогдолтой мөөг юм.  Өсгөвөрлөсөн A. blazei-аас полисахаридын хэсгийг халуун ус (AgHWE), хүйтэн NaOH (AgCA), халуун NaOH (AgHA)-аар давтсан хандлалтаар бэлтгэдэг. Химийн, энзимийн болон NMR анализаар AgHWE, AgCA, AgHA-ийн анхдагч бүтэц нь голчлон 1,6-β-глюканаас бүрддэгийг харуулж байна. Эдгээр хэсгүүд дотоос NaOH-н ханд нь ICR хулганд sarcoma-180 ийн хатуу хэлбэрт хавдрын эсрэг үйлчлэл үзүүлдэг. Эдгээр хэсгүүдийн идэвхитэй бүрдэлийг тодорхойлохын тулд хэд хэдэн химийн болон энзимийн үйлчлэлийг хэрэглэсэн болно. “Agaricus blazei-ийн өсгөвөрлөсөн үрт биеэс хавдрын эсрэг үйлчлэлтэй β-глюканыг ялгах” -ийг үргэлжлүүлэн унш