Өөх тосны солилцоо

Өөх тос нь хүний биед   зохих  хэмжээний үүргүүдийг гүйцэтгэж байдаг. Жишээ  нь хамгаалах,   энергийн  эх  булаг болох,  усны  хэрэгцээг хангах,  бүтцийн  гэх мэт. Липидийн солилцоо  нь ургал  мэдрэл  болон дотоод  шүүрлийн   булчирхайн   үйл ажиллагаагаар зохицуулагдаж  байдаг. Дотоод  шүүрлийн   булчирхайнаас ялгарах   даавруудын  нөлөөгөөр    хяналттайгаар явагдана.   Нийт организмын  липидийн   солилцоо  төсөөтэй  ч хивэгч  амьтдын  липидийн  солилцоо   бусад   амьтадтай харьцуулахад арай  өөр. “Өөх тосны солилцоо” -ийг үргэлжлүүлэн унш