Өөрт үл эвцэлдэх

SI гэж юү вэ?

Self-incompatibility (SI) нь ангиоспермүүдэд тохиолдох өөртөө тоос хүртэхээс сэргийлсэн хэд хэдэн генийн механизм юм. SI-тай ургамлуудын хувьд үр боловсрох оронд нэг ижил генотиптой тоос хүрэх аваас ямар нэг шатандаа хөгжил нь зогсдог. Тиймээс ямар ч үр боловсрохгүй юм. Энэ нь тэгэхээр өөр өөр генотиптой ургамлууд эвцэлдүүлэгт орж генийн олон янз байдал бий болохыг дэмжиж байгаа хэрэг юм. Ангиоспермүүд дэлхий дээр өргөн тархахад SI гол үүрэг гүйцэтгэсэн байж ч болох юм. “Өөрт үл эвцэлдэх” -ийг үргэлжлүүлэн унш