Дэлхийн амьд биетийн эволюци хувьслын цаглабар

 I10-03-evolution1
Эрдэмтэд дэлхий дээрх амьд биетийн үүсэл, хөгжлийг судлах аргын хамгийн найдвартай нь малтлага хийн, олдсон амьд биеийн үлдэгдэл, олдворын насыг нүүрсхүчлийн изотопийн аргаар тодорхойлох арга юм. Гэхдээ харьцангуй цөөн тооны малтмал дээр үндэслэн амьд биеийн хувьслын цаглабарыг бүдүүвчлэх нь хангалтгүй билээ. Харин сүүлийн үед ген, геномын судалгаа шинжилгээ эрчимжсэнээр амьд амьтдын ДНХ-ийн мэдээллээс хэдийд ямар мутаци гарсан болохыг тогтоох болоод байна. Үүнийг молекул цаглабар гэх нь ч бий. “Дэлхийн амьд биетийн эволюци хувьслын цаглабар” -ийг үргэлжлүүлэн унш