Чанаргүй зээл болон барьцаа хөрөнгө

 

Чанаргүй зээлийн эрсдлээс барьцаа хөрөнгийн асуудал урган гарч ирдэг. Энэхүү барьцаа хөрөнгө нь хэд хэдэн төрлийн хэлбэртэй байж болно. Жишээ нь: газраа барьцаалах, эсвэл өөрийн газар дээр ургаж байгаа ногоо, жимс гэх мэтээр барьцаа хөрөнгө хийж болдог. Нэгэн сонирхолтой жишээ гэвэл 1976 оны Күрүпийн Кералагийн талаарх судалгаанд дурьдагдсанаар хүмүүс зээлийн барьцаа хөрөнгөө хоолны талоноор  бүрдүүлдэг байжээ.

“Чанаргүй зээл болон барьцаа хөрөнгө” -ийг үргэлжлүүлэн унш