Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж

“Бид өөрсдийн цэцэрлэгээ тордох хэрэгтэй.”

Вольтер (1694-1778)

Бид хэрэв худалдаа үйлчилгээний төрлийн бизнес эрхэлж байгаа бол үйлчлүүлэгчдийг биднээр үйлчлүүлсэнийхээ эцэст сэтгэл ханамжтай үлдэж дахин ирж үйлчлүүлэн илүү ихийг төлөөсэй хэмээн хүсдэг. “Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж” -ийг үргэлжлүүлэн унш