Харааны эрхтний бичил бүтэц

Нүд дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.