Тунгалгын зангилаа

Хөгжил

Тунгалгын зангилааны үүсгэвэр нь тимустай зэрэг тавигдана. Тунгалгын зангилаа үүсэх явцын онцлогоос хамаараад түүнийг 2 бүлэгт хуваадаг.

1. Эрт, тунгалгын, синусын (том магистрал тунгалгын судасны өргөсөл хэсэг) сууриас үүснэ.

2. Синусууд нь венийн ханан дахь цүлхэн (дивертикул) байдлаар бүрэлдэн хөгжинө. Ийм байдлаар 9-10 долоо хоногтойд хүзүүний, эгэмний доорх, хэвэлмэйн арын цавины зэрэг тунгалгын судасны сүлжээний суурин дээр үүснэ. Тунгалгын зангилааны хөгжил нь эсрэг төрөгчийн сөдөөлтөөр хөгжиж эхэлнэ. Анхны тунгалгын зангилаанууд хөгжлийн I хагаст бий болдог. “Тунгалгын зангилаа” -ийг үргэлжлүүлэн унш