Хүхэрт нэгдлийг исэлдүүлэгч бактериуд

Прокариотын ихэнх төлөөлөгчид хүхэрт нэгдлийг исэлдүүлэх чадвартай. Зарим гетеротроф бактерийн төрөл Bacillus, Pseudomonas болон бусад хүхэр исэлдүүлэгч бактерийн группыг өнгөгүй серобактер гэж нэрлэдэг.

Тиобактери нь эсийн энергийг хүлээн авч түүний органик биш нэгдлийг ашиглан хүхрийг исэлдүүлдэг.  Морфологи, биохимийн идэвхээр ялгаатай олон тооны автотроф болон гетеротроф бичил биетнүүд ангижирсан хүхэрт нэгдлийг исэлдүүлдэг. “Хүхэрт нэгдлийг исэлдүүлэгч бактериуд” -ийг үргэлжлүүлэн унш