Прогресс ба регресс

BrownFisch
Агуйн загасны нүдний регресс

Биологийн дэвшлийн тухай сургаалийг анх А.Н.Северцов боловсруулжээ. Харин прогресс нь морфологийн дэвшлийн үед бие махбодийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа энгийнээс нарийн, нэг эсээс олон эсэд, хөврөлийн хоёр давхранаас гурван давхраанд шилждэг. Үүний эсрэг нь регресс юм. “Прогресс ба регресс” -ийг үргэлжлүүлэн унш