Ургамлын эс, эдийн өсгөвөр

Эдийн өсгөврийн арга нь ердийн нөхцөлд (in vivo) ургаж байгаа эх ургамлаас өчүүхэн жижиг хэсгийг (эксплант) салган авч хуруу шилэн дотор (in vitro) тухайн ургамалд тохиромжтой нөхцөлд, бүтэн ургамал болтол нь нөхөн төлжүүлж ургуулахад тулгуурлана. in vitro нөхцөлд ургасан ургамланцрыг (plantlet) дасган зохицуулах шатаар (ex vitro) дамжуулан буцааж in vivo нөхцөлд шилжүүлнэ. “Ургамлын эс, эдийн өсгөвөр” -ийг үргэлжлүүлэн унш