Дэлүү

Дэлүү нь гадуураа холбогч эдэн гэр ( капсул) болон хэвэлмэйн хальсаар хучаастай байдаг. Капсулаас эрхтэний цуллаг руу таславчууд түрэн орох ба түүний гүн таславчууд нь хоорондоо холбогдон анастомоз үүсгэж эрхтний 5-7%ийг эзлэж тулгуур болон агшилтын аппаратыг бүрдүүлдэг. “Дэлүү” -ийг үргэлжлүүлэн унш