Дундаж тоон үзүүлэлт

Дундаж тоон үзүүлэлтэнд: дундаж, медиан, мода зэргийг авч үзнэ.

Дундаж:

Хувьсагчийн бүх бүх утгын нийлбэрийг утгын тоонд хуваасныг  тухайн хувьсагчийн дундаж буюу дундаж утга гэнэ. Дунджийг Х гэж тэмдэглэнэ. Дунджийг 8 томъёогоор олно. Continue reading “Дундаж тоон үзүүлэлт”

Сурталчилгаа