Сарнилын тоон үзүүлэлт

Дундаж, медиан, мода эрэмбийг тодорхойлон хувьсагчийн гол чиг хандлагыг  тогтоосны дараа баримтууд гол чиг хандлагаас хир зэрэг хазайж байгааг нь сарнилын тоон үзүүлэлтээр тодорхойлно. Хувьсагчийн утгуудын далайц буюу хязгаарыг тогтоох, стандарт хазайлтыг олох нь сарнилын тоон үзүүлэлтийг тогтоож байгаа нь юм.

Шинжлэх ухааны судалгаанд баримтыг задлан шинжилгээ хийхэд бэлтгэх нь

Сэтгэл судлалын судалгааны баримтанд задлан шинжилгээ хийхэд бэлтгэхэд дараах зүйлүүд ашиглагдана. Үүнд :

  1. Баримтыг хянах
  2. Баримтыг бүртгэх
  3. Баримтыг задлах
  4. Баримтыг бүлэглэх ба хэсэглэх
  5. Баримтыг бүлэглэх
  6. Баримтыг хэсэглэх
  7. Тархалтын цувааг дүрслэх
  8. ∑ Тэмдэглэгээ зэрэг нь тус тус хэрэг болно. “Шинжлэх ухааны судалгаанд баримтыг задлан шинжилгээ хийхэд бэлтгэх нь” -ийг үргэлжлүүлэн унш