Бүрэн геномын дарааллыг тогтоох, анализ хийх

Геномын өгөгдлүүд нь шинэ төрлийн өгөгдөл хадгалах, анализ хийх хэлбэрийг бий болгосон юм: