Полиакриламид гель зуурах протокол

Полиакриламид

Денатурацид ордоггүй полиакриламидын гелийг давхар гинжит ДНХ-г гүйлгэхэд ашигладаг. Гэхдээ үүнийг уургийг судлахад өргөн хэрэглэдэг.

Акриламид нь аммонийн персульфат, TEMED-ийн нөлөөллөөр винил полимеризацид орж поликариламидын гинжүүдийг үүсгэдэг. Мөн бифункциональ cross-linking agents байгаа үед энэ нь цаашлаад 3 хэмжээст жигд тархсан нүх сүвтэй бүтцийг үүсгэдэг. “Полиакриламид гель зуурах протокол” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Гель электрофорез

galactose

Онолын хэсэг

Агароз нь α болон β холбоогоор холбогдсон D- болон L-галактозоос бүтдэг юм. Агарозын гинжнүүд нь мушгираа утаслагуудыг үүсгэдэг бөгөөд тэдгээр нь 20-40 нм-ийн радиустай хэт эрчлэгдсэн бүтцийг бий болгодог. “Гель электрофорез” -ийг үргэлжлүүлэн унш

EcoRI рестрикцийн энзимээр ДНХ таслах протокол

endonuclease2

Онолын хэсэг

pET-28a-c(+) вектор нь N-терминал His-Tag (тромбин) Т7-Tag бүтэцтэй атлаа дээр нь нэмэлт С-терминал His-Tag дараалалтай байдаг юм.

Т7 РНХ полимеразагаар транскрипцид орсон кодлогч хэсгийн клонинг/экспрессийн хэсгийг харуулсан диаграмм дээр бид ажилласан болно. Бид cloned insert-ийг хэрчиж авахын тулд GAATTC дарааллыг таньж тасалдаг EcoRI-г сонгон авсан. “EcoRI рестрикцийн энзимээр ДНХ таслах протокол” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Гель электрофорезийн жишээ протокол

30 мл TAE буффер бэлдэж дээр нь түүний эзэлхүүний 0,7% нь байхаар буюу 0,21 грам агарыг нэмнэ.  “Гель электрофорезийн жишээ протокол” -ийг үргэлжлүүлэн унш

Электрофорезийн арга

Электрофорезийн хөгжлийн түүх

   1930 онд гель электрофорезд сахарозыг анх ашигласан.

   1955 онд цардуулыг ашигласан нь үр дүн муутай байсан.

 1959 онд Раймонд, Винстрауб нар анх удаа акриламид гелийг нүхний хэмжээ, тогтворжилт гэх мэт үзүүлэлтүүдийн нарийн хяналттайгаар ашигласан.

   1964 онд Орнштейн, Дэвис нар диск гель электрофорезийн аргыг хэрэглэсэн.

 1969 онд Вебер, Осборн нар уургийн дэд хэсгийн SDS ялгалтанд тусгайлан денатурацлагч агентийг ашигласан.

   1970 онд Leimmli-T4 фаг 28 бүрэлдэхүүн ялгасан. ‘SDS+багц гель’

   1975 онд 2 хэмжээст гелийн изоэлектрик фокус, SDS гель электрофорез гарсан

   1977 онд Секвуэнсинг гель

   1983 онд хөдөлгөөнт талбайн гель электрофорез

   1983 онд хялгасан хоолойн электрофорезийг тус тус танилцуулсан

“Электрофорезийн арга” -ийг үргэлжлүүлэн унш