Шинжлэх ухааны судалгаанд баримтыг задлан шинжилгээ хийхэд бэлтгэх нь

Сэтгэл судлалын судалгааны баримтанд задлан шинжилгээ хийхэд бэлтгэхэд дараах зүйлүүд ашиглагдана. Үүнд :

  1. Баримтыг хянах
  2. Баримтыг бүртгэх
  3. Баримтыг задлах
  4. Баримтыг бүлэглэх ба хэсэглэх
  5. Баримтыг бүлэглэх
  6. Баримтыг хэсэглэх
  7. Тархалтын цувааг дүрслэх
  8. ∑ Тэмдэглэгээ зэрэг нь тус тус хэрэг болно. “Шинжлэх ухааны судалгаанд баримтыг задлан шинжилгээ хийхэд бэлтгэх нь” -ийг үргэлжлүүлэн унш