Монгол улсад Атомын Цахилгаан Станцыг ашиглах нь

Энергийн шинэ эх үүсвэр болох Атомын цахилгаан станцыг Монгол Улсад байгуулах боломжуудыг эрэлхийлж, түүний ач холбогдолтой юу? “Монгол улсад Атомын Цахилгаан Станцыг ашиглах нь” -ийг үргэлжлүүлэн унш