Агарийн хүчил

Идэвхтэй үндсэн найрлага: II

Ижил утгатай нэршилүүд: агарицик хүчил, агарицины хүчил, агарицин, d -етилцитрик хүчил, n – гексадецетилцитрик хүчил, 2 – гидрокси – 1, 2, 3 – нонадеканетрикарбоксилийн хүчил, ларицийн хүчил. “Агарийн хүчил” -ийг үргэлжлүүлэн унш