Казейнд ферментээр хийсэн гидролиз: Эсрэг бие үүсгэх болон физик шинж чанарт гидролизын хэмжээ нөлөөлөх нь

Оршил

Уургийн гидролизатуудыг 1940-өөд оноос эхлэн уургийг бүрэн боловсруулж чаддагүй өвчтөнүүдэд хэрэглүүлэх зорилготойгоор гаргаж байсан билээ. Мөн сүүнд аллерги үзүүлдэг нярай хүүхдүүдэд зориулан шар сүүний уураг, казейнаас гаргаж авсан гидролизатуудыг гаргаж авдаг билээ.

Хэд хэдэн судлаачид өөр өөр арга ашиглан ферментээр гидролизжуулсан казейны иммуногеник болон аллергеник шинж чанарыг нь судалсан байна. Хэдийгээр гидролизатууд нь иммуногеник шинж чанартайг харуулсан ажиглалтууд байгаа ч функциональ талаас нь авч үзсэн мэдээлэл алга юм. Субстрат болгон авсан эхлэлийн уураг, гидролиз явуулах нөхцөл зэргээс хамааран эмульсжүүлэх шинж чанарын өсөлт, бууралт, дулаанд тэсвэртэй шинж чанарын өсөлт, бууралт ажиглагдсан байна.

Накай болон Вустинас нар судалгааны үр дүндээ дулаанаар денатурацид оруулсан махны уургийг гидролизод оруулаад тэдгээрийн эмульсжүүлэх шинж чанарыг зөвхөн гадаргын гидрофоб шинж чанар дээр нь тулгуурлан тодорхойлсон байсан байна. Ли Чан нар үүнийг дэмжин махны уургийн хувьд бол гидрофоб шинж чанар нь эмульсжүүлэх шинж чанарт хамгийн ихээр нөлөөлөх параметр юм гэсэн байна.

Бидний зорилго бол казейныг субстрат болгон аваад гипоаллергитэй нярай хүүхдүүдэд зориулан гидролизат бэлтгэх өргөжүүлсэн гидролизын үед эсрэг бие үүсгэх шинж чанар болоод хэд хэдэн сонгон авсан функциональ болон физик-химийн шинж чанар дээр төвлөрөн судалгаагаа явуулах юм.

Материал ба арга зүй

Казейны гидролизат

Казейн нь 90% уураг, 4.5% үнс, 5% ус агуулдаг юм. Үүнийг деионжуулсан урьдчилан халаасан уусгаад рН-г КОН ашиглан 7 болгоно. Гидролизыг гахайн панкреатин 4×USP ашиглан явуулна. Амин хүчлийн азот (AN), нийт азот (TN)-ын харьцаа 0.55-0.65 болох хүртэл гидролизыг үргэлжлүүлэн явуулна.

Гидролизатуудыг дараа нь ферментийн идэвхийг алга болгохын тулд усан ваннд 10 минутын турш буцалгах ёстой. Гидролизатыг 20-25°С хүртэл мөсөн дээр тавь хөргөөд дараа нь -20°С-д нэг долоо хоног хадгалаад анализыг эхлүүлнэ. Казейны гидролизын процессийг хоёр удаа явуулна.

Гидролизын хэмжээ (DH)

Альфа-амино азот (AN)-ыг шинжлэхдээ формол титрлэлтийн аргаар явуулна. Нийт азотыг микро-Киелдалийн аргаар хэмжинэ. Гидролизын хэмжээг тооцохдоо:

Энд ANh ба ANc нь гидролизат болон үйлчлүүлээгүй казейны амино азотын хувь юм. Үйлчлүүлээгүй казейн болон гидролизатын нийт азотын агууламжын хооронд ямар нэг онцын ялгаа байгаагүй юм. Энд TN нь үйлчлүүлээгүй казейны уусмал болон бүх гидролизатын дээжний нийт азотын агууламжийн дундаж хувь юм. Харин Р1 нь гидролизоор амино азотод хялбар орчихдоггүй хажуугийн гинжний азотыг илэрхийлсэн засах фактор юм.

Молекул жин

Гидролизын эцэст казейны гидролизатуудын дээжнүүдэд молекул жин тогтоох шинжилгээг хийхдээ өндөр гүйцэтгэлттэй хроматографи ашигладаг. Энд Бекманы Сферогель TSK-200SW баганыг ашигласан болно. Хөдөлгөөнт фаз нь 0.32 М натрийн хлорид, 20% этанол агуулсан 0.08 М натрийн фосфат буффер байдаг.

Гидрофоб шинж чанар

Флуорометрээр S-анилино-1-нафтален сульфоны хүчил, манганы давсыг гидрофоб проб болгон гидрофоб шинж чанарыг хэмжинэ (Паулсон, Тунгийн арга). Гидролизат болон үйлчлээгүй казейныг 10 мМ фосфат буффертээ уусгаад шингэрүүлсээр эцсийн уургийн концентрацийг 0.001-0.080% болгоно.

ANS-г 10 мЛ шингэрүүлсэн гидролизат болон үйлчлээгүй казейны уусмал дээрээ нэмнэ. Аминко-Бауманы спектрофлуорометр дээр 390 болон 470 нм тус бүр дээр ANS-гидролизат, ANS-казейны комплексийн харьцангуй флуоресценцийн эрчмийг хэмжинэ. ANS стандартыг ашиглан флуорометрийн унших чадварыг дээд хэмжээнд нь 30%-р уншуулж шалгана.

Эмульсжүүлэх идэвх

Пирс, Кинселлагийн аргын дагуу бол эмульсжүүлэх идэвхийг турбидиметрээр тодорхойлно. 2%-ийн 50 мл уураг болон уургийн эквивалент уусмал, 3 мл эрдэнэ шишийн тос ашиглан явуулна. Эмульсийг Сорвал омни холигчоор хурдыг нь 5 дээр тасалгааны температурт 1 минутын турш гомогенжүүлнэ. 0.2 мл эмульсийн үлдэгдлийг 0.1%-ийн SDS-ийн уусмалаар шингэрүүлнэ. Шингэрүүлсэн эмульсийн эмульсжүүлэх идэвхийн индексийг (EAI) тооцоолохдоо:

Энд шингэрүүлгийн фактор нь 250, С нь эмульс үүсэхээс өмнөх шингэн фаз дахь уургийн жин буюу уургийн эквивалент/нэгж эзэлхүүн (г/мл), Φ нь эмульсийн тосны эзэлхүүний фракц юм.

Цэвэр цэнэг

Үйлчлээгүй казейны болон гидролизатын цэвэр цэнэг нь 0.7 мА гүйдэлтэйгээр, 25°С-д Кюлие Допплер электрофоретик гэрэл сарниулагчийн анализатороор зета потенциал (мV) нэгжтэйгээр хэмжигддэг. Дээрх эмульс болгоноос 0.2мл үлдэгдлийг аваад 20 мл гематаль изотоник шингэрүүлэгчээр шингэлж бэлдэнэ. Зета потенциалыг 4 өнцгөөс нь хэмжих болно.

Статистик анализ

SAS статистик анализын программыг ашиглан өгөгдлийн плотыг гаргаж, корреляцийн анализ, шугаман регресс зэргийг гүйцэтгэсэн болно.

Үр дүн ба хэлэлцүүлэг

Казейныг гидролизжуулах

Гидролизоор үүсэж болох пептидийн холбооны тасралтын дүнд AN болон TN-ийн харьцаа өөрчлөгддөг. Энэ харьцаанаас гидролизын хэмжээг мэдэж болно. Гэвч бүх пептид холбоо гидролизод орсон ч зарим азотыг амино азот хэмээн хэмжиж болохгүй юм. Энэ хэмжилтийн арга нь уламжлалт аргаас илүү нарийвчлалтай юм.

Тиймээс энд авч үзэж буй гидролизын хэмжээ нь “нийт тасарсан холбооны хувь” юм. Гидролизын хугацаанаас илүүтэйгээр эцсийн гидролизатын гидролизийн хэмжээ чухал юм. Бид энд формальдегид титрацийг ашигласан болно. Гидролизын үед уусмалын TN хувирахгүй байгаа тул энэ хямд төсөр атлаа үр дүн сайн өгдөг аргыг хэрэглэж байгаа юм. Гэхдээ зарим тохиолдолд формальдегид титрацийн арга нь буруу хэмжилт хийх нь байдаг.

Гидролизын эхний шатуудад ферментийн гидролиз маш эрчимтэйгээр явагдаж байснаа аажмаар идэвх нь буурдаг. Гидролизын хугацааны эхний 10%-д нийт азотын 67% ялгардаг. Энэ нь гидролизын хэмжээ 48% байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ шатанд маш эрчимтэй гидролиз явагдаж байгааг баталж байгаа юм. Гэвч гидролизын хугацааны үлдсэн 90%-д гидролизын хэмжээ аажмаар 72% хүртлээ ихэсдэг байна. Казейны өргөтгөсөн гидролиз нь эцсийн гидролизатын молекул жингийн тархалтаар тодорхойлогдож болно. Гидролизат нь ихэвчлэн 500 дальтоноос бага урттай жижиг пептидүүдээс ихэвчлэн (95%) бүрддэг болох нь тогтоогдсон ба 2000 дальтоноос илүү урттай пептид ерөөсөө илрээгүй байна.

Уг судалгааны эх: Enzymatic Hydrolysis of Casein: Effect of Degree of Hydrolysis on Antigenicity and Physical Properties by MOHAMED I. MAHMOUD, WILLIAM T. MALONE, CHRISTOPHER T. CORDLE

Advertisements

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

w

Connecting to %s